"Kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży" PDF Drukuj Email

 

Celem kursu jest nabycie umiejętności planowania i organizowania pracy na stanowisku kierownika placówki wypoczynku dzieci i młodzieży - nadanie absolwentom kwalifikacji kierownika placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 21 stycznia 1997 r.

Zagadnienia Szkolenia:

 • Planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku
 • Organizacja pracy
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
 • Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym
 • Prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku

Warunki przyjęcia na kurs:

 • Ukończony 18 rok życia
 • Minimum wykształcenie średnie
 • niekaralność
 • Nauczyciel
 • Czynny instruktor harcerski ( od stopnia podharcmistrza włącznie )
 • osoba posiadająca co najmniej 3-letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej

Liczba godzin kursu: 10 godz.